განვითარების ეტაპები

2004 წლიდან დღემდე, ასოციაცია „ქსენონს“ განხორცილებული აქვს 40-ზე მეტი პროექტი ნარკოტიკების მოხმარებით გამოწვეული ზიანის შემცირების მიმართულებით ნარკოდამოკიდებულ პირთა უფლებებისა და მათთვის ჯანდაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობის ადვოკატირებისთვის.

2005 წლიდან დღემდე ასოციაცია „ქსენონი“ ახორციელებს გლობალური ფონდის პროგრამის:  „საქართველოში აივ/შიდსის პრევენციის, მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გაძლიერება და მდგრადობის უზრუნველყოფა“ პროექტს-  „ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლებისა და მათი სქესობრივი პარტნიორებისთვის აივ-პრევენციული სერვისების მიწოდება“ დონორი: გლობალური ფონდი (GF).

2008 წლიდან, ასოციაცია „ქსენონი“ ეწევა აქტიურ საადვოკაციო საქმიანობას მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დასაცავად.  ის ერთ–ერთი პირველია, რომელმაც შექმნა ქალ–ნარკომომხმარებლებზე ორიენტირებული სამოდელო სერვისი საქართველოში;  ზიანის შემცირებისა და ჯანდაცვის სფეროში მოქმედ ორგანიზაციებთან ერთად კოალიციურად  დაიწყო მუშაობა  ქვეყანაში C ჰეპატიტის მკურნალობისა და დიაგნოსტირების ხელმისაწვდომობისასთვის.

2010  წლიდან დღემდე,  ასოციაცია „ქსენონი“ მუშაობს  ომის შედეგად დაზარალებულ და უგზო უკვლოდ დაკარგულთა ოჯახების ცხოვრების ხარისხის  გაუმჯობესებისთვის.  ორგანიზაციამ  ექვსი წლის მანძილზე  ფსიქოლოგიური, ფსიქო-სოციალური და იურიდიული  მხარდაჭერა  გაუწია  400-ზე მეტ ოჯახს, რომლებიც ამჟამად ცხოვრობენ სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში (დონორი:  წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი (ICRC)).

2017  წლიდან,  ორგანიზაციამ  გააფართოვა  სერვისები უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ოჯახებისა და წამებისა და არაჰუმანური მოპყრობის მსხვერპლთათვის.   დონორი:  წამების  მსხვერპლთა  გაეროს  ნებაყოფლობითი  ფონდი (UNVFVT).

2014  წლიდან,  ორგანიზაცია მუშაობს  ბავშვებსა და მოზარდებთან ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისა და  მათი  ფსიქო-ემოციური პოტენციალის განვითარებისთვის სპორტისა და  ხელოვნებისა  სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით;  დონორი: PH International Georgia.

2016-2017წწ-ში ასოციაცია „ქსენონმა“  განახორციელა თანაწორგანმანათლებელთა მხარდაჭერასა და ზიანის შემცირებაზე  დაფუძვნებული მკურნალობის პროეტი C ჰეპატიტის ელიმინაციაში ჩართული ნარკოტიკების მომხმარებლებისთვის დონორი: მსოფლიო ექიმები-საფრანგეთი (MDM).

2017 წელს,  ასოციაცია „ქსენონმა“ დაიწყო პროექტი  ონკოლოგიური დაავადებების  ადრეული გამოვლენისა და ეფექტური მართვისთვის სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში. დონორი:  ფონდი ღია საზოგადოება–საქართველო (OSGF).