საქმიანობა

პროგრამული მიმართულებები

ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია „ქსენონის“ 2018-2020 წლების სტრატეგიული  ამოცანებია:

  1. სამეგრელო-ზემო სვანეთში მცხოვრები მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი ჯანმრთელობის პრობლემის და ავადობის მაღალი რისკის მქონე ადამიანების ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესება.
  2. სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში მცხოვრები მაღალი ფსიქო-სოციალური მოწყვლადობის მქონე ადამიანების და მოზარდი/ახალგაზრდების ფსიქიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში მათი ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

აღნიშნული მიზნების მისაღწევად ორგანიზაცია მუშაობს შემდეგი მიმართულებებით:

  • ნარკოტიკების მოხმარებით გამოწვეული ზიანის შემცირება.
  • ჯანმრთელობის პრობლემისა და ავადობის მაღალი რისკის მქონე ადამიანების რეაბილიტაცია და გაძლიერება.
  • მოზარდებისა და ახალგაზრდების პიროვნული ზრდა-განვითარება და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია.