აივ-ინფექცია/შიდსის სახელმწიფო პროგრამის  ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებსა (ნიმ) და კომერციულ სექს მუშაკ ქალებში აივ ინფექცია შიდსის პრევენციის კომპონენტი.

პერიოდი: 2023

სტატური: მიმდინარე

სერვისები:

 • მაღალი რისკის ჯგუფის მქონე პირების (ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები  და მათი სქესობრივი პარტნიორები) მოძიება, ნებაყოფლობითი კონსულტირება (ტესტის წინა და ტესტის შემდგომი) და ტესტირება აივ-ინფექცია/შიდსზე, სიფილსზე, B და C ჰეპატიტებზე;
 • ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების ტუბერკულოზზე სკრინინგი;
 •  აივ ინფექციასა/შიდსსა და C ჰეპატიტზე სკრინინგით დადებითი პირებისაგან საკვლევი მასალის აღება და ტრანსპორტირება კონფირმაციაზე პასუხისმგებელ დაწესებულებაში და/ან უშუალოდ ტესტირებას ჯინექსპერტ მეთოდით; მათ შორის, C ჰეპატიტზე მდგრადი ვირუსული რეაქციის SVR 12/SVR 24 და მაღალი რისკის ბენეფიციართა შორის რეინფექციის დასადგენად, C ჰეპატიტზე ნამკურნალები პაციენტების კვლევა ჯინექსპერტ მეთოდით.
 • აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით დადებითი პაციენტების სისხლის ნიმუშების მიწოდება სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრისათვის” შემდგომი კონფირმაციული კვლევისა და შედეგის დადასტურების შემთხვევაში პაციენტის ანტირეტროვირუსულ მკურნალობაში ჩასართავად;
 • ტუბერკულოზზე საეჭვო პირების რეფერალი ტუბერკულოზის სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებაში;

პროექტი ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლებისთვის და მათი სქესობრივი პარტნიორებისთვის აივ პრევენციული სერვისების მიწოდება“.  აივ ინფექცია/შიდსის ტუბერკულოზისა და  მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებული “საქართველოში აივ/შიდსისა და ტუბერკულოზის პრევენციის, მკურნალობის, მოვლისა და მხარდაჭერის ეროვნული სისტემების გაძლიერება“ პროგრამის ფარგლებში.

ხანგრძლივობა: 01/2023-12/2023

სტატური: მიმდინარე

ბიუჯეტი: 134,128.98 ლარი

სერვისები:

 • ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლების აივ/შიდსის პრევენციის  მინიმალური პაკეტით  უზრუნველყოფა.
 • ნარკოტიკების ინექციური მომხამარებლების უზურნველყოფა სტერილური საინექციო აღჭურვილობით, კონდომებით, საინფორმაციო-საგანმანათლებლო მასალებით,  ნალოქსონით;
 • საინფორმაციო-საგანმანათლებლო შეხვედრები თანასწორგანმანათელებლთა მოსამზადებლად;
 • პაციენტთა სკოლები აივ ინფექცია/შიდსის და C ჰეპატიტის მკურნალობის პროგრამებში ჩართული პირებისთვის;
 • ნარკოტიკების მომხმარებლებისა და მათი სქესობრივი პარტნიორების ინდივიდუალური შემთხვევების მართვა, სოციალური თანხლება;
 • სხვადასხვა ექიმი-სპეციალისტების (თერაპევტი, ქირურგი, ინფექციონისტი, გინეკოლოგი, ნარკოლოგი) და ფსიქოლოგის კონსულტაციები;
 • ვექტორ ტესტირება – აივ დადებითი ნიმ-ების წახალისება მათი სექსობრივი და/ან ინექციური პარტნიორების აივ ტესტირებაზე.

“სამოქალაქო საზოგადოების და პროფესიული ორგანიზაციების გაძლიერება საქართველოში უსაფრთხო, დაცული და პასუხისმგებლიანი საზოგადოების მხარდასაჭერად “

დონორი: ევროკავშირი

პარტნიორები: ღია საზოგადოება  – საქართველო, ალტერნატივა ჯორჯია, საზოგადოებრივი გაერთიანება ბემონი, საქართველოს  საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირი, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, კავშირი ნაბიჯი მომავლისკენ.

ხანგრძლივობა: 2022-2024

სტატუსი: მიმდინარე

ბიუჯეტი: EUR 41665,10

პროექტის მიზანი:  ადამიანური უსაფრთხოების ხელშეწყობა ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული ნარკოპოლიტიკის გატარების, დანაშაულის პრევენციის, მკურნალობისა და ზრუნვის სისტემების გაუმჯობესების მეშვეობით.


“უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ოჯახების თანადგომა”

დონორი: წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი

ხანგრძლივობა:  2022

ბიუჯეტი: 20393,1 ლარი

პროექტის მიზანი:  ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ფსიქოსოციალური მხარდაჭერის სერვისების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა ოჯახებისათვის, რათა შემცირდეს მათი მოწყვლადობა.


„აივ-ინფექცია/შიდსის“ სახელმწიფო პროგრამის  ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებსა (ნიმ) და კომერციულ სექს მუშაკ ქალებში აივ ინფექცია შიდსის პრევენციის კომპონენტი

ხანგრძლივობა: 01/2022-12/2022

 • მაღალი რისკის ჯგუფის მქონე პირების (ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები (ნიმ) და მათი სქესობრივი პარტნიორები) მოძიება, ნებაყოფლობითი კონსულტირება (ტესტის წინა და ტესტის შემდგომი) და ტესტირება აივ-ინფექცია/შიდსზე, სიფილსზე, B და C ჰეპატიტებზე;
 • მაღალი რისკის ჯგუფის მქონე პირებში (ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები (ნიმ) და მათი სქესობრივი პარტნიორები) ტუბერკულოზზე საეჭვო შემთხვევის იდენტიფიცირება სპეციალური კითხვარის საფუძველზე;
 •  აივ ინფექციასა/შიდსსა და C ჰეპატიტზე სკრინინგით დადებითი პირებისაგან საკვლევი მასალის აღებასა და ტრანსპორტირებას კონფირმაციაზე პასუხისმგებელ დაწესებულებაში და/ან უშუალოდ ტესტირებას ჯინექსპერტ მეთოდით; მათ შორის, C ჰეპატიტზე მდგრადი ვირუსული რეაქციის SVR 12/SVR 24 და მაღალი რისკის ბენეფიციართა შორის რეინფექციის დასადგენად, C ჰეპატიტზე ნამკურნალები პაციენტების კვლევა ჯინექსპერტ მეთოდით.
 • აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით დადებითი პაციენტების სისხლის ნიმუშების მიწოდება სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრისათვის” შემდგომი კონფირმაციული კვლევისა და შედეგის დადასტურების შემთხვევაში პაციენტის ანტირეტროვირუსულ მკურნალობაში ჩასართავად;
 • ტუბერკულოზზე საეჭვო პირების რეფერალი ტუბერკულოზის სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებაში;
 • სიფილისზე სკრინინგით დადებითი პაციენტების რეფერალი შესაბამის სამედიცინო სერვისის მიმწოდებელთან.

აივ ინფექცია/შიდსის გავრცელების პროფილაქტიკა ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა და მათ სქესობრივ პარტნიორებს შორის“ . აივ ინფექცია/შიდსის, ტუბერკულოზის და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდის  პროგრამა    „საქართველოში აივ/შიდსის პრევენციის, მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გაძლიერება და მდგრადობის უზრუნველყოფა“

ხანგრძლივობა: 07/2022-12/2022

ბიუჯეტი: 58946,80   ლარი


აივ ინფექცია/შიდსის გავრცელების პროფილაქტიკა ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა და მათ სქესობრივ პარტნიორებს შორის“ . აივ ინფექცია/შიდსის, ტუბერკულოზის და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდის (The Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria) პროგრამა    „საქართველოში აივ/შიდსის პრევენციის, მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გაძლიერება და მდგრადობის უზრუნველყოფა“  (გრანტი No: GEO-H-NCDC/SP– 1.7)

ხანგრძლივობა: 01/2022-06/2022

ბიუჯეტი: 65,705,19   ლარი

სერვისები:

 • ნარკოტიკების ინექციური მომხამარებლების უზურნველყოფა სტერილური საინექციო აღჭურვილობით: შპრიცები, ნემსები;  ასევე: კონდომებით, საინფორმაციო-საგანმანათლებლო მასალებით, პრეპარატი ნალოქსონით;
 • ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლებისა და მათი სქესობრივი პარტნიორების პრე და პოსტ კონსულტირება და ტესტირება აივინფექცია/შიდსზე,  B და C ჰეპატიტებსა და სიფილისზე;
 • საინფორმაციო-საგანმანათლებლო შეხვედრები თანასწორგანმანათელებლთა მოსამზადებლად;
 • ნარკოტიკების მომხმარებლებისა და მათი სქესობრივი პარტნიორების ინდივიდუალური შემთხვევების მართვა და სოციალური თანხლება;
 • სხვადასხვა ექიმი-სპეციალისტების (თერაპევტი, ქირურგი, ინფექციონისტი, გინეკოლოგი, ნარკოლოგი) და ფსიქოლოგის კონსულტაციები;
 • ქალი მომხმარებლების ინფორმირება ნარკოტიკის ინექციურ მოხმარებასთან დაკავშირებულ რისკებზე, საჭირო სამედიცინო და იურიდიული კონსულტირების შეთავაზება, ქალებზე ორიენტირებული სერვისების მიწოდება;
 • ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა სკრინინგი ტუბერკულოზის ადრეული გამოვლენის და ტუბ. სპეციალიზებულ დაწესებულებებში დროული რეფერირების მიზნით. აგრეთვე, ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებთან საგანმანათლებლო მუშაობა ტუბერკულოზის პრევენციის და დროული დიაგნოსტიკის საკითხებზე;

“უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ოჯახების თანადგომა”

დონორი: წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი

ხანგრძლივობა:  2022

ბიუჯეტი: 17322,9 ლარი

პროექტის მიზანი:  ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ფსიქოსოციალური მხარდაჭერის სერვისების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა ოჯახებისათვის, რათა შემცირდეს მათი მოწყვლადობა.


“COVID-19-ზე საპასუხო  ზომების გაძლიერება ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში”  აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის  ფარგლებში,  ამერიკის  შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით.

ხანგრძლივობა: 06/04/2020-22/05/2020

ბიუჯეტი:  $ 4420

პროექტის მიზანი:  COVID-19 -თან დაკავშირებით,   ნარკომომხმარებელთა ცნობიერების დონის ამაღლება ზუგდიდსა და ქუთაისში პირისპირ და სატელეფონო რისკის კონსულტირების გზით;  მათი  უზრუნველყოფა ერთჯერადი პრევენციული მასალებით (ერთჯერადი სამედიცინო პირბადეები და  სამედიცინო ხელთათმანები) და  თემატური საინფორმაციო ბროშურებით.


„აივ ინფექცია /შიდსის გავრცელების პროფილაქტიკა ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა და მათ სქესობრივ პარტნიორებს შორის“ . აივ ინფექცია/შიდსის, ტუბერკულოზის და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდის (The Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria) პროგრამა    „საქართველოში აივ/შიდსის პრევენციის, მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გაძლიერება და მდგრადობის უზრუნველყოფა“  (გრანტი No: GEO-H-NCDC/SP– 1.3)

ხანგრძლივობა: 01/2020-06/2020

ბიუჯეტი: 90,234  ლარი

სერვისები:

 • ნარკოტიკების ინექციური მომხამარებლების უზურნველყოფა სტერილური საინექციო აღჭურვილობით: შპრიცები, ნემსები;  ასევე: კონდომებით, საინფორმაციო-საგანმანათლებლო მასალებით, პრეპარატი ნალოქსონით;
 • ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლებისა და მათი სქესობრივი პარტნიორების პრე და პოსტ კონსულტირება და ტესტირება აივინფექცია/შიდსზე,  B და C ჰეპატიტებსა და სიფილისზე;
 • საინფორმაციო-საგანმანათლებლო შეხვედრები თანასწორებისათვის;
 • ნარკოტიკების მომხმარებლებისა და მათი სქესობრივი პარტნიორების ინდივიდუალური შემთხვევების მართვა და სოციალური თანხლება;
 • სხვადასხვა ექიმი-სპეციალისტების (თერაპევტი, ქირურგი, ინფექციონისტი, გინეკოლოგი, ფსიქიატრ-ნარკოლოგი), ფსიქოლოგისა და იურისტის კონსულტაციები;
 • ქალი მომხმარებლების ინფორმირება ნარკოტიკის ინექციურ მოხმარებასთან დაკავშირებულ რისკებზე, საჭირო სამედიცინო და იურიდიული კონსულტირების შეთავაზება, ქალებზე ორიენტირებული სერვისების მიწოდება;
 • ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა სკრინინგი ტუბერკულოზის ადრეული გამოვლენის და ტუბ. სპეციალიზებულ დაწესებულებებში დროული რეფერირების მიზნით. აგრეთვე, ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებთან საგანმანათლებლო მუშაობა ტუბერკულოზის პრევენციის და დროული დიაგნოსტიკის საკითხებზე;

“C ჰეპატიტის  ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა”  ხორციელდება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ, ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრისა და მედიკამენტის მწარმოებელი კომანია „გილეად”-ის მხარდაჭერით

პერიოდი: 11/2018-დან

სტატუსი: მიმდინარე

სერვისები: 

 • C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა
 • C ჰეპატიტის მკურნალობა

„ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლებისა და მათი სქესობრივი პარტნიორებისთვის აივ პრევენციული სერვისის უზრუნველყოფა“.  აივ ინფექცია/შიდსის, ტუბერკულოზის და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდის (The Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria) პროგრამა   „საქართველოში აივ/შიდსის პრევენციის, მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გაძლიერება და მდგრადობის უზრუნველყოფა“(გრანტი No: GEO-H-NCDC).

ხანგრძლივობა: 01/2018-07/2019

ბიუჯეტი: 363444,34 ლარი

სერვისები:

 • ნარკოტიკების ინექციური მომხამარებლების უზურნველყოფა სტერილური საინექციო აღჭურვილობით: შპრიცები, ნემსები; ასევე: კონდომებით, საინფორმაციო-საგანმანათლებლო მასალებით, პრეპარატი ნალოქსონით;
 • ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლებისა და მათი სქესობრივი პარტნიორების პრე და პოსტ კონსულტირება და ტესტირება აივინფექცია/შიდსზე,  B და C ჰეპატიტებსა და სიფილისზე;
 • საინფორმაციო-საგანმანათლებლო შეხვედრები თანასწორებისათვის;
 • ნარკოტიკების მომხმარებლებისა და მათი სქესობრივი პარტნიორების ინდივიდუალური შემთხვევების მართვა და სოციალური თანხლება;
 • სხვადასხვა ექიმი-სპეციალისტების (თერაპევტი, ქირურგი, ინფექციონისტი, გინეკოლოგი, ფსიქიატრ-ნარკოლოგი), ფსიქოლოგისა და იურისტის კონსულტაციები;
 • ქალი მომხმარებლების ინფორმირება ნარკოტიკის ინექციურ მოხმარებასთან დაკავშირებულ რისკებზე, საჭირო სამედიცინო და იურიდიული კონსულტირების შეთავაზება, ქალებზე ორიენტირებული სერვისების მიწოდება;
 • ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა სკრინინგი ტუბერკულოზის ადრეული გამოვლენის და ტუბ. სპეციალიზებულ დაწესებულებებში დროული რეფერირების მიზნით. აგრეთვე, ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებთან საგანმანათლებლო მუშაობა ტუბერკულოზის პრევენციის და დროული დიაგნოსტიკის საკითხებზე;

 “უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ოჯახების რეაბილიტაცია და გაძლიერება სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში”.

დონორი: წამების  მსხვერპლთა  გაეროს  ნებაყოფლობითი  ფონდი (UNVFVT)

საგრანტო პერიოდი:  01/2018-12/2018

ბიუჯეტი:  $ 35 000,00

პროექტის მიზანი: უგზო- უკვლოდ დაკარგულთა ოჯახების, წამებისა და არაჰუმანური მოპყრობის მსხვერპლთა თანადგომა და მედიკო-ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა.


 „ხელი ხელს, გული გულს“. აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთერთობის საერთაშორისო ბიუროს (INL)  მიერ დაფინანსებული სკოლის, თემისა და  პოლიციის თანამშრომლობის პროგრამის (SCOPE) ფარგლებში.

დონორი: საერთაშორისო ორგანიზაცია PH international Georgia.

საგრანტო პერიოდი:  11/2017-07-2018.

ბიუჯეტი: $7 000,00

პროექტის მიზანი: მოზარდების განათლება სოციალურ და ეკონომიკურ საკითხებში, მათი პიროვნული ზრდა- განვითარება და თაობათა შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესება.

პროექტის ამოცანები:

 • სოციალურად მნიშნველოვან საკითხებზე მოზარდებისათვის ცოდნის დონის ამაღლება და საჭირო უნარების განვითარება.
 • მშობლობის უნარების გაძლიერება მშობლებში.
 • მშობლებსა და შვილებს შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
 • ახალგაზრდების მხარდაჭერა, გააქტიურება მათთვის მინი სოციალური პროექტების დაფინანსების გზით.

"ერთობლივი ძალისხმევა კიბოს ადრეული გამოვლენისა და ეფექტური მართვისთვის."

დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო.

საგრანტო პერიოდი:12/2017-15/02/2018

ბიუჯეტი: $16 990,00

პროექტის მიზანი: ზომების გაძლიერება კიბოს შესახებ სამოქალაქო საზოგადოების ცნობიერების დონის ამაღლებისა   და  სრული კომპლექსური მკურნალობის  ხელმისაწვდომობისთვის  სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში.

ამოცანები:

 • სამოქალაქო საზოგადოების ცნობიერების დონის ამაღლება (საინფორმაციო შეხვედრები სამიზნე პოპულაციასთან, რადიო გადაცემები, საინფორმაციო მასალების გამოცემა/გავრცელება, მასშტაბური თემატური კამპანიები).
 • პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ჩართულობის გაზრდა  ონკო-დაავადებების პრევენციაში (ტრენინები, უფასო სამედიცინო გამოკვლევები და გასინჯვები);
 • კიბოს კომპლექსური მკურნალობის ხელმისაწვდომობის  ადვოკატირება (პაციენტთა თემის მობილიზაცია და გაძლიერება, მუშაობა ადგილობრივ თვითმმართველობებთან და მათსა და პაციენტთა თემს  შორის დიალოგის ხელშეწყობა).