ჩვენ გვჯერა, რომ ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობა ადამიანის სრულფასოვანი ცხოვრების აუცილებელი წინაპირობაა.  შესაბამისად, გვსურს გარემო, სადაც დაცულია ადამიანის ჯანმრთელობის უფლებები და  საზოგადოებისათვის, განსაკუთრებით კი მოწყვლადი ჯგუფებისათვის ხელმისაწვდომია მრავალფეროვანი  ჯანდაცვისა  და სოციალური სერვისები.

best paper writing service