• კონსულტირება  ჯანმრთელობის  საკითხებზე (აივ/შიდსი, ვირუსული ჰეპატიტები, სხვა სგგ ინფექციები,  ნაკოტიკული ზედოზირება, უსაფრთხო სქესობრივი ურთიერთობები და ა.შ.);
 •  ნარკოტიკების აქტიური მომხმარებლების უზრუნველყოფა სტერილური საინექციო მასალებით  ნარკოტიკების მოხმარებით გამოწვეული ზიანის შემცირების მიზნით;
 •  ნარკოტიკების აქტიური მომხმარებლებისთვის ნალოქსონის მიწოდება;
 • ნარკომომხმარებლებისა და მათი სქესობრივი პარტნიორების ნებაყოფლობითი კონსულტირება/ტესტირება აივ-შიდსზე, B, C ჰეპატიტებსა და სიფილისზე;
 • HCV ვირუსული დატვირთვის ტესტირება GeneXpert-ის პლატფორმაზე;
 • ტუბერკულოზზე სკრინინგი;
 • C ჰეპატიტის მკურნალობა/დიაგნოსტიკა (C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა);
 • ღვიძლის ელასტოგრაფია (ღვიძლის დაზიანების ხარისხის დადგენა);
 • ნარკომომხმარებლებისა და მათი სქესობრივი პარტნიორების სამედიცინო კონსულტირება (თერაპევტი, ნარკოლოგი, ინფექციონისტი, გინეკოლოგი, ქირურგი);
 • ნარკომომხმარებლებისა და მათი სქესობრივი პარტნიორების ფსიქოლოგიური კონსულტირება;
 • ურთიერთმხარდაჭერის ფსიქოლოგიური ჯგუფური შეხვედრები.
 • მიზნობრივი ჯგუფებისთვის საინფორმაციო მასალების, კონდომების მიწოდება;
 • მიზნობრივ ჯგუფებში თანასწორთა განათლების დანერგვა;
 • ტრენინგების, საინფორმაციო შეხვედრების, პაციენტთა სკოლების ჩატარება მიზნობრივი პოპულაციებისათვის
 • ე.წ. Case management – დახმარება სოციალური, ჯანმრთელობის, იურიდიული  თუ სხვა პრობლემების მოგვარებაში.