• კონსულტირება და ინფორმირება ჯანმრთელობისა და უფლებრივ საკითხებზე (სგგი, აივ/შიდსი,  უსაფრთხო სქესობრივი ურთიერთობები, ვირუსული ჰეპატიტები, ნაკოტიკული ზედოზირება და ა.შ. ).
 • ნარკოტიკების ინექციური მოხმარებით გამოწვეული ზიანის შემცირება მათთვის სტერილური საინექციო აღჭურვილობის, ნალოქსონის მიწოდების გზით;
 • ნარკომომხმარებლებისა და მათი სქესობრივი პარტნიორების ნებაყოფლობითი კონსულტირება და ტესტირება აივ-შიდსზე, B, C ჰეპატიტებსა და სიფილისზე  როგორც „ქსენონის“ ოფისში, ასევე მობილური ამბულატორიის მეშვეობით.
 • C ჰეპატიტის მკურნალობა/დიაგნოსტიკა (C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა);
 • ტუბერკულოზზე სკრინინგი.
 • ღვიძლის ელასტოგრაფია (დაზიანების ხარისხის დადგენა).
 • C ჰეპატიტის კონფირმაციული ანალიზი (HCV ვირუსული დატვირთვის ტესტირება GeneXpert-ის პლატფორმაზე HCV VL test);
 • სამედიცინო კონსულტირება (თერაპევტის, ნარკოლოგის, ფსიქიატრის, გინეკოლოგის, ქირურგის) .
 • ფსიქოლოგიური კონსულტირება ოფისში,  ასევე ბინაზე ვიზიტების სახით.
 • იურიდიული კონსულტირება;
 • ურთიერთმხარდაჭერის ჯგუფური შეხვედრები.
 • საჭიროების შემთხვევაში, სამედიცინო დაწესებულებებში გაგზავნა/თანხლება;
 • მიზნობრივი ჯგუფებისთვის საინფორმაციო მასალების, კონდომების მიწოდება;
 • მიზნობრივ ჯგუფებში თანასწორთა განათლების დანერგვა;
 • ტრენინგებისა და საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება მიზნობრივი პოპულაციებისათვის მათი ინდივიდუალური, პროფესიული და ორგანიზაციული უნარების გაძლიერებისათვის;
 • სოციალური თანხლება – დახმარება სოციალური თუ სხვა პრობლემების მოგვარებაში, დოკუმენტების მიღება/აღდგებაში,  მათთვის მნიშნველოვანი სერვისებისადმი წვდომაში;
 • სამედიცინო ინსტრუმენტული კვლევების დაფინანსება/თანადაფინანსება;
 • მედიკამენტების შეძენა;
 • სემინარები და ტრენინგები მოზარდებისთვის ახალი უნარების განვითარებისა და ცოდნის შეძენის მიზნით.
 • პაციენტთა სკოლები.